заратустра

собств. Zarathustra
  1. Древноирански религиозен учител и философ от VIIв. пр. Хр., създател на религията зороастризъм, с върховен бог Ахура Мазда и разграничаване на доброто и злото.