волтерианство

от собств. Voltaire (1694—1778)
  1. Мироглед, основан на философските възгледи на Волтер — просветител и борец против монархията и църковната власт.
  2. Общо название на прогресивните възгледи в политиката и свободомислието по религиозните въпроси през XVII и XIX в.