вербален

  1. С думи, устен, словесен.
  2. Вербална нота — писмено дипломатическо съобщение, правено от дипломатически представител в трето лице, без подпис и приравнено по значение на устно съобщение.