тавтология

“същото”
  1. Положение, при което утвърждаваното или отричането съвпада с утвърждаване и отричане. Средновековен плеоназам — стилен обрат, който съдържа еднозначни думи (черен мрак).