социнианство

собств. F. Socinus (1539—1604)
  1. рел. Рационалистично направление в Реформацията от XVI в. разпространено в Полша от италианския хуманист Ф. Сочина, което отхвърля божествения произход на Христос, но приема божествените му качества; отрича догмата за Светата троица и приема разума за основа на вярата (признава авторитета на Светото писане само дотолкова, доколкото не противоречи на разума на човека).