социализъм

фр. по лат. “обществен”
  1. полит. Учение, обосноваващо премахването на капиталистическия буржоазен строй и построяването на нова обществено-социална формация, икономическа основа — обществената собственост върху средствата за производство, материалните блага се разпределят според теоретичната постановка “от всекиго според способностите, на всекиго според труда”.
  2. Обществен и държавен строй, при който е установена диктатура на пролетариата, унищожени са експлоататорските класи и средствата за производство са обществена собственост.
  3. Название на различни дребнобуржоазни и буржоазни учения за преустройство на капиталистическия строй.