ригидност

“вцепенен”
  1. Вцепененост, неподвижност.