фил-, -фил, -филия

гр. “приятел” и “обичам”
  1. Съставна част на думи със значение “който обича някого или е предан някому”.