партикуларизация

  1. Откъсване и разединяване на отделни части от едно цяло. Задоволяване на частни интереси.
  2. Залягане повече начастното отколкото на общото.