панентизъм

пан- “в” и “бог”
  1. Термин, въведен от немския философ (Краузе , 1781—1832), за означаване на доктрина, която се противопоставя на пантеизма и според която всичко не е бог, т.е. бог не се разтваря в света, но бог е във всичко.