опортюнизъм

“удобен”
  1. Приспособяване към условията на момента без оглед на по-далечното бъдеще; приспособленчество, безпринципност. Изгода с противник за времени облаги.