ноосфера

гр. “разум” и “сфера”
  1. Област от Земята, обхваната от разумната човешка дейност и преобразявана в съответствие с потребностите на човека.