Ной

  1. мит. Митически библейски патриарх, който следвайки указанията на Бога, построил Ноев ковчег и се спасил от великия потоп заедно със семейството си и различни животни и птици, като станал родоначалник на новия човешки род след потопа.