ницшеанство

собств. F. Nietzsche (1844—1900)
  1. Философски течения и школи, развиващи идеите на Фр. Ницше, основател на “философията на живота”, който призовава към преоценка на всички ценности и според когото волята за власт е първична движеща сила в цялата история на човечеството, вплътена в идеята за “свръхчовека”.