неомеркантилизъм

  1. икон. Съвременна форма на меркантилизма, подчертаваща необходимостта от правилна икономическа политика и разумни търговски ограничения за увеличаване заетоста и благосъстоянието на хората в дадена държава.