неомалтусианство

  1. икон. Учение развиващо идеите на малтусианството, според което повишаване стандарта на живота в съвременното общество е пряко свързано с намаляването на раждаемостта и опазване на природните ресурси.