неокантинианство

  1. Реакционно направление в буржоазната философия, което отхвърля всички материални елементи от философията на Кант и използва идеалистическата му теория за познанието в борбата си срещу материализма и мат. естествознание.