национализъм

лат. “народ” -изъм
  1. полит. Чувство за принадлежност и привързаност към определена нация, полит. доктрина и движение за постигане и утвърждаване на правата и свободата на дадена нация, което обикновено се свързва с представата, че границите на държавата трябва да съвпадат с етническите граници и преобладаващата народност, със стремежа към създаване на самостоятелна национална държава.
  2. Идеология, която изтъква превъзходството на една (собствената) нация над останалите, и политика, която цели тази нация да се наложи над тях.