монотелизъм

моно- гр. “искам, желая”
  1. рел. Теологична доктрина, според която, Исус Христос има една единствена воля и две природи.