модус

  1. Вид, начин, способ, леснина, норма.
  2. Във философията на XVII—XVIII в. — преходно свойство на отделни видове или състояния на материята, за разлика от постоянните свойства (атрибутите).