метатеория

  1. Теория, която има за предмет някоя друга теория, с което се дава възможност да бъде построена по-рационално дадена научна теория, изучаваща определен фрагмент от реалния свят.