марксизъм-ленинизъм

собств. Karl Marx и В.И.Ленин
  1. полит. Официална идеология в бившия Съветски съюз и страните от бившия социалистически блок, система на тоталитарен контрол на всички сфери на живота от страна на държавата. срв. тоталитаризъм.