марксизъм

собств. Karl Marx -изъм
  1. полит. Доктрина създадена от К. Маркс (1818—1883) и Ф. Енгелс (Friedriech Engels 1820—1895) и развита от последователите им, която критикува капитализма и частната собственост, изтъква класовата борба като основна движеща сила в историческото развитие и призовава към изграждане на комунизма чрез световна революция.
  2. Учение за развитието на природата и обществото за революцията на угнетените и експлоатирани маси.

    марксистки, марксист