меркантилизъм

  1. Икономическа теория и политика, появила се към края на XV век и господствала в Европа до XVIII век, която погрешно смятала парите за богатство и затова се стараела да увеличи износа, а да намали вноса, за да натрупа повече злато и сребро в държавната каса.
  2. Дребна пресметливост, търгашество, стремеж само към материални изгоди.