маниеризъм

  1. литер. Стил, който се отличава с натрапчиви “маниеризми” или особености (парадокси, каламбури, асидентон, хиперболи, плеоназми и др.), с усложнен синтаксис и възвишен език и цели да привлече вниманието към формата на представяне като напълно обособена от предмета на изображението.
  2. изк. Течение в италианското изкуство и особено в живописта от ХVІ в. в период на прехода от ренесансово към бароково изкуство, когато в Италия работят много ученици и наследници на големите майстори на Възраждането, които виждат главната си задача в това да усвоят техния своеобразен начин на работа, т. нар. “маниер