либерализъм

лат. “който се отнася до свободата, свободен”
  1. полит. Политическа доктрина и практика, основана на ценностите на индивидуализма, защитата на гражданските и човешките права, способността на човека и обществото да се усъвършенстват.
  2. либерално християнство — течение в протестантската теология през втората половина на XІX в., което се стреми да превърне християнството в конкретна морална и социална програма за разрешаване на съвременните проблеми.