конфуцианство

собств. Конфуций (551—479 г. пр. Хр.)
  1. Едно от главните философски течения в древен Китай с основоположник Конфуций.