индукция

“подбуда”
  1. Начин на разсъждение от частното към общото, от фактите към обобщенията.
  2. Извеждане на общото от часното.
  3. Изброяване на всички възможни случаи за някакво положение в последователност към общността.