иманентен

който остава един и същ
  1. Вътрешно присъщ, произтичащ от природата на предмета или явлението.
  2. Иманентна философия — реакционна субективна философия, която смята битието само за вътрешно съдържание на съзнание и отрича съществуването на обективния свят извън съзнанието.