имажинизъм

  1. литер. Формалистично литературно направление в Англия, Америка и Русия в началото на ХХ в., изтъкващо на преден план богатството на словесните образи, ритъма, свободния стих за сметка на смисъла и граматическата правилност.