евристика

гр. “намирам”
  1. Раздел от психологията, изучаващ закономерностите на човешкото мислене при достигане до открития.
  2. Начин на преподаване чрез насочващи въпроси, за да може учащите сами да достигнат до научните знания.
  3. Евристичен подход — подход, който се основава на минал опит и на интуитивни съображения, частен случай на метода на пробите и грешките.