ерудиция

  1. Голяма научна осведоменост; основно познаване на литературата по известна дисциплина; начетеност.