епифеномен

“към” и “явление”
  1. Странично явление, което става заедно с друго явление и не му оказва никакво влияние. Второстепенно явление.