епи-

гр. “върху, на, отново и др.”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “върху, на, отново”.
epi