демокрация

гр. “народ” и “сила, власт”
  1. полит. Форма на държавно управление, при която властта принадлежи на народа; народовластие.
  2. Народна демокрация — една от формите на пролетарската диктатура.
  3. Буржоазна демокрация — форма на класово господство, диктатура на буржоазията над пролетариата и трудещите се.
  4. Осигуряване участие на всички членове на един колектив в живота на организацията.
  5. Привърженици на демократичното управление на една страна.
  6. Държава с демократично управление.