корелативизъм

  1. Схващане в теорията на познанието, според което субектът и обектът са съотносителни, неделими един от друг и немислими един без друг, което е противно на материалистическата теория на отражението.