корелация

  1. Взаимна връзка на явления, които са в някаква зависимост едно от друго; съотношение, взаимна свързаност.