копула

  1. Връзка, свързване, спомагателен глагол.