конюнкция

лат. “съединявам”
  1. лог. Логическа операция, чрез която се образува сложно изказване от две изказвания, обединени с помощта на съюза “и”.