казуистика

лат. “случай”
  1. книж. Разглеждане на отделните случаи във връзка с общите принципи (на правото, морала и др.)
  2. рел. В теологията и особено в католицизма — учение за пределите и мярката на греха в различните ситуации.
  3. прен. Извратливост и находчивост при доказване на лъжливи и съмнителни положения, обикновено при спор.