бойкот

собств. Boycott
  1. Начин на борба или протест чрез едностранно масово прекратяване на икономически, политически и др. взаимоотношения, приложен за първи път от ирландските арендатори срещу английския земеуправител Ch. Boycott през 1880 г.