бифуркация

лат. “разклонен, чаталест”
  1. книж. Разделяне на две; раздвояване, разклоняване.