авто-

гр. “сам, личен, от само себе си”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “сам, собствен, свой”