аристотелизъм

собств. Aristoteles (384—322 пр. Хр.)
  1. Учение на Аристотел, основано на целенасоченост на материята към своя божествен идеал, чиято системност и енциклопедизъм оказват голямо въздействие върху европейската мисъл.