алгоритъм

собств. Al-Khwarizmi
  1. мат. Система от последователни действия, които водят до решението на дадена задача.