естезиология

“чувство” и “наука”
  1. Наука за органите на чувствата.