апостериорен

“от следващето”
  1. Който е добит чрез опита, който почива върху опита.