аморализъм

а- лат. “нравствен”
  1. Отричане на нравствените принципи.